lên trên

Học số đếm tiếng Trung cực dễ

Mình thấy nhiều bạn bảo rằng số đếm tiếng trung khó quá. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ cho bạn thấy: số đếm trong tiếng trung đúng là khó thật. Nhưng không sao, bài viết này sẽ giúp bạn học đơn giản hơn rất rất nhiều.

Dưới đây là mục lục các phần số đếm tiếng Trung.

1. Số đếm tiếng trung cơ bản

a) Số đếm từ 1 – 10

SốHán ViệtCách viếtCách đọc
0linh [lẻ], khônglíng
1nhất
2nhịèr
3tamsān
4tứ
5ngũ
6lụcliù
7thất
8bát
9cửujiǔ
10thậpshí

b) Số đếm từ 11 – 99

Quy tắc đọc số tiếng trung > 10 là: Đọc hàng thập phân trước, sau đó tới số lẻ phía sau.

Ví dụ 1: 16 = 10 + 6 sẽ đọc là shí liù (十六)
Ví dụ 2: 50 = 5 × 10 sẽ đọc là wǔ shí (五十)
Ví dụ 3: 73 = 7 × 10 + 3 sẽ đọc là qī shí sān (七十三)

SốCách viếtCách đọcQuy luật
11十一shíyī10 + 1
13十三shísān10 + 3
18十八shíbā10 + 8
20二十èrshí2 × 10
22二十二èrshí’èr2 × 10 + 2
25二十五èrshí’wǔ2 x 10 + 5
30三十sānshí3 × 10
70七十qīshí7 × 10
90九十jiǔshí9 × 10
97九十九jiǔshíqī9 × 10 + 7

Số đếm trong tiếng trung
Advertisement

c) Số đếm từ 100 – 999

Các từ vựng cần nhớ:

  • Trăm: bǎi (百)

⇒ Để đọc được số từ 100 – 109 bạn phải nhớ quy luật: Ở giữa luôn có líng (lẻ).

Ví dụ 1: 100 = 1×100 sẽ đọc là yībǎi (一百) = Một trăm
Ví dụ 2: 105 = 1×100 + (lẻ) 5 sẽ đọc là yībǎilíngwǔ (一百零五) = Một trăm lẻ năm


⇒ Để đọc được số đếm tiếng trung từ 110 tới 999 thì chỉ cần đọc hàng trăm tới hàng chục, cuối cùng là số lẻ.

Ví dụ 1: 110 = 1×100 + 1×10 sẽ đọc là yībǎiyī(shí) (一百一(十))
Ví dụ 2: 456 = 4×100 + 5×10 + 6 sẽ đọc là sìbǎiwǔshǐliù (四百五十 六)

SốCách viếtCách đọcQuy luật
100一百yībǎi1×100
101一百零一yībǎilíngyī1×100 (lẻ) 1
104一百零四yībǎilíngsì1×100 (lẻ) 4
110一百一(十)yībǎiyī(shí)1×100 + 1×10
111一百一十一yībǎiyīshíyī1×100 + 1×10 + 1
120一百二十yībǎi’èrshí1×100 + 2 ×  0
200二百èrbǎi2×100
999九百九十九jiǔbǎijiǔshǐjiǔ9×100 + 9×10 + 9

d) Số đếm từ 1000 trở đi

Từ vựng cần nhớ:

  • Nghìn: qiān (千)
  • Vạn: wàn (万)
  • Trăm triệu: yì (亿)

Ví dụ 1: 1.000 = 1×1.000 đọc là yīqiān (một nghìn)

Ví dụ 2: 1.010 = 1×1.000 + (lẻ) 10 đọc là yīqiān língshí (một nghìn lẻ mười); Bạn chú ý: Nếu ở giữa có số 0 thì ta chỉ cần đọc vế sau, và có thêm chữ líng (lẻ). Do đó ta đọc là lẻ mười.

Ví dụ 3: 9.999 = 9×1.000 + 9×100 + 9×10 + 9 đọc là jiǔqiān jiǔbǎi jiǔshíjiǔ (chín nghìn chín trăm chín mươi chín); Ở đây ta phải đọc đủ vì không có số 0 ở giữa.

Ví dụ 4: 10.000 =  1×10.000 đọc là yīwàn (một vạn = mười nghìn)

Ví dụ 5: 15.506 = 1×10.000 + 5×1.000 + 5×100 + 6 đọc là yīwàn wǔqiān wǔbǎi língliù (một vạn năm nghìn năm trăm lẻ sáu = Mười năm nghìn năm trăm lẻ sáu)

Chú ý: 1 Vạn = 10 nghìn = 10.000. Trung Quốc ưa chuộng dùng vạn. Vậy luôn nhớ tách vạn ra trước

Ví dụ 6: 1.000.000 = (1×100)×10.000 đọc là yībǎiwàn (một trăm vạn = 1 triệu); Bạn thấy đó, trung quốc rất chuộng Vạn nên bạn phải để ý: tách vạn ra trước.

Ví dụ 7: 1.055.000 = (1×100) (lẻ) 5×10.000 + 5 đọc là yībǎi líng wǔwànwǔ (một trăm lẻ năm vạn năm = một triệu không trăm năm năm nghìn); Có số 0 ở giữa nên cần líng (lẻ). Phải tách vạn ra trước. Đáng nhẽ theo quy luật thì phải đọc đằng sau là wǔqiān (xem ví dụ dưới).

Ví dụ 8: 1.926.000 = (1×100)  (9×10+2)×10.000 + 6×1.000 đọc là yībǎi jiǔshí’èrwàn liùqiān (một trăm chín mươi hai vạn sáu nghìn = 1 triệu 9 trăm 26 nghìn). Vẫn phải nhớ tách vạn ra trước.

Ví dụ 9: 15.500.000 = (1×1.000) (5×100 + 5×10) × 10.000 đọc là yīqiānwǔbǎiwǔshíwàn (một nghìn năm trăm năm mươi vạn = 15 triệu 5 trăm nghìn).

Mẹo: Tách vạn trước tiên. Vế trái thì bỏ bớt bốn số 0 (của vạn). Sau đó tách từ lớn xuống nhỏ.

Ví dụ 10: 150.000.000 = 1×100.000.000 + (5×1.000)×10.000 đọc là yīyìwǔqiānwàn (một trăm triệu năm nghìn vạn = 1 trăm 5 mươi triệu). Ta có (trăm triệu). Vì có trăm triệu nên ta tách trăm triệu ra trước. Sau đó mới tách vạn.

SốCách viếtCách đọcQuy luật
1.000一千yīqiān1×1.000
1.001一千零一yīqiānlíngyī1×1.000 + (lẻ) 1
1.010一千零一十yīqiānlíngshí1×1.000 + (lẻ) 10
1.100一千一百yīqiānyībǎi1×1.000 + 1×100
9.999九千九百九十九jiǔqiānjiǔbǎijiǔshíjiǔ9×1.000 + 9×100 + 9×10 +9
10.000一万yīwàn1×10.000
1.000.000一百万yībǎiwàn1×1.000.000
1.055.000一百零五万五yībǎilíngwǔwànwǔ(1×100) (lẻ) 5×10.000 + 5
1.550.000一百五十五万yībǎiwǔshíwǔwàn(1×100) (5×10 + 5) × 10.000
15.500.000一千五百五十万yīqiānwǔbǎiwǔshíwàn(1×1.000) (5×100 + 5×10) × 10.0000
150.000.000一亿五千万yīyìwǔqiānwàn1×100.000.000 + (5×1.000)×10.000
1.000.000.000十亿shíyì10×100.000.000

Chú ý: Trong tiếng Trung có hai từ biểu thị số 2 đó là 两 (Liǎng) và 二 (èr). 两 dùng trong các trường hợp:

  • Lượng từ: 2 người = Liǎng gèrén (两个人); Không được dùng 二 (èr).
  • Trong số đếm, đứng trước bǎi (百). Ví dụ: 222 = đọc là Liǎngbǎi èrshí èr (两百 二十 二); Có thể dùng èr, nhưng thường dùng liǎng.

Kết thúc số đếm trong tiếng Trung cơ bản. Tiếp theo, ta cùng sang cách đếm trong tính toán.

2. Phép tính trong tiếng trung

a) Đọc số thập phân

Công thức: A/B = B fēn zhī A (B 分之 A); Chú ý đọc mẫu số trước.

Ví dụ: 3/5 đọc là wǔ fēn zhī sān

b) Đọc phần trăm

Công thức: A% = bǎi fēn zhī A (百分之 A); Chú ý đọc phần trăm trước.

Ví dụ: 9% = bǎi fēn zhī jiǔ

3. Ngày – tháng – năm trong tiếng trung

a) Các thứ trong tuần

tuần星期xīngqí
thứ 2星期一xīngqíyī
thứ 3星期二xīngqí’èr
thứ 4星期三xīngqísān
thứ 5星期四xīngqísì
thứ 6星期五xīngqíwǔ
thứ 7星期六xīngqíliù
chủ nhật星期日xīngqírì

b) Ngày trong tháng

Trong văn nói ta có công thứ: Ngày = số đếm + 号 (hào).

Còn văn viết: Ngày = số đếm + 日 (rì)

Ví dụ 1: Ngày mùng 7 được đọc là qīhào (qīrì)
Ví dụ 2: Ngày 28 được đọc là  èrshíbā (èrshírì)

c) Tháng trong năm

Quy tắc: Tháng = số đếm + yuè (月)

Ngày日期Rìqí
tháng月份yuèfèn
tháng 1一月yī yuè
tháng 2二月èr yuè
tháng 3三月sān yuè
tháng 4四月sì yuè
tháng 5五月wǔ yuè
tháng 6六月liù yuè
tháng 7七月qī yuè
tháng 8八月bā yuè
tháng 9九月jiǔ yuè
tháng 10十月shí yuè
tháng 11十一月shíyī yuè
tháng 12十二月shí’èr yuè

d) Cách đọc năm

Quy tắc: Năm = Đọc từng số một + Nián (年)

1980: yī jiǔ bā líng nián (一九八零年)
1997: yī jiǔ jiǔ qī nián (一九九七年)
2000: èr líng líng líng nián (二零零零年)
2019: èr líng yī jiǔ nián (二零一九年)

Tiếp tục bài học về số đếm tiếng trung. Ta sẽ đi tìm hiểu về cách đọc số nhà, số điện thoại trong tiếng Trung.

4. Cách đọc số khác

a) Đọc số nhà

Đọc từng số. Chú ý: Số 1 thường đọc là yāo.

Ví dụ 1: 108: yāo líng bā (一 零 八)
Ví dụ 2: 329: sān èr jiǔ (三 二 九)

b) Đọc số điện thoại

Đọc riêng lẻ từng số. Chú ý: Số 1 thường đọc là yāo.

Ví dụ: 0988 777 111: língjiǔbābā qīqīqī yāoyāoyāo (零九八八 七七七 一一一)

c) Đọc số thứ tự

Chỉ cần thêm 第 (Dì) đằng trước là được.

Ví dụ 1: Thứ nhất đọc là dìyī (第一)
Ví dụ 2: Thứ chín đọc là dìjiǔ (第九)

Chú ý: Thứ ở đây là kiểu đầu công việc. Giống như: Việc thứ mười cần làm là…

Kết thúc bài viết về số đếm tiếng Trung. Khá là căng não khi học xong chỗ này. Các bạn cứ từ từ học nhé.

⇒ Có thể bạn quan tâm: 214 bộ thủ

phạm tiến
Tác giả: Phạm Tiến

Xin chào các bạn, mình là Tiến - người quản trị và cũng là tác giả các bài viết trên Website ToiHocTiengTrung. Ngoài các bài viết hướng dẫn học tiếng Trung. Mình còn viết các bài về văn hóa, lịch sử Trung Quốc.

Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tiến Tú
Tiến Tú
2 năm trước

Rất hay ạ, có phần số đếm tiếng trung nâng cao không admin

thúy
thúy
3 năm trước

anh ơi cho em hỏi :一万五百 viết ra số là 10500 hay 1500 ạ

dinhnhatminh2014
dinhnhatminh2014
4 năm trước

dinh thai hoc

hiiiiii
hiiiiii
4 năm trước

Cảm ơn bài viết rất chi tiết ^^ đầy đủ cách đếm từ a-z hi

Song Nhi
Song Nhi
4 năm trước

Cảm ơn Admin vô cùng, bài viết rất chi tiết và bổ ích ạ.

THUY
THUY
4 năm trước

bài của ad quá là ok, xem rất dễ hiểu, thanks ad

Minh Trang
Minh Trang
5 năm trước

Bài viết đầy đủ, chi tiết nhất tới giờ. Cần nhiều hơn những bài như vậy, thanks admin Tiến

diệu oanh
diệu oanh
Trả lời  Minh Trang
3 năm trước

có app nào học tiếng trung ko ta?

Ý Minh
Ý Minh
5 năm trước

Cảm ơn ad Phạm Tiến VẠN lần. keke. Bài viết về số đếm trong tiếng Trung quá quá quá hay luôn. Nhắc đi nhắc lại chữ VẠN, làm tớ thuộc luôn rồi.

Minh m
Minh m
5 năm trước

admin hài hước thật đấy, nhưng công nhận học cái đếm đếm này khó. tìm mãi mới thấy bài viết chi tiết thế này.

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x